Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

RAPORT O STANIE GMINY KRUKLANKI ZA ROK 2021

9 czerwiec 2022
Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Wójt co roku, do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał rady gminy.

Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

Debata nad raportem odbędzie się w dniu 27 czerwca 2022r.
podczas XXXIII sesji Rady Gminy Kruklanki, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kruklankach.
           
W debacie nad raportem o stanie gminy, mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Kruklanki, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Kruklanki pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy (tj. do dnia 24 czerwca 2022r. - piątek). Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.


Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 1414171
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij