Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

OPŁATA MIEJSCOWA

10 lipiec 2024
Opłata miejscowa w Gminie Kruklanki

Termin zasady płatności, poboru i rozliczeń opłaty miejscowej:

 • Do poboru opłaty miejscowej zobowiązuje się właścicieli, kierowników: ośrodków wypoczynkowych, turystycznych, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych, kwater prywatnych, pól namiotowych, innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie.
 • Poboru opłaty miejscowej inkasenci dokonują na drukach kwitariuszy przychodowych K-103 pobieranych w Urzędzie Gminy w Kruklankach lub po odnotowaniu w książce opłaty miejscowej, której wzór określa załącznik do zamieszczonej niżej uchwały.
 • Za pobór opłaty miejscowej inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanych i terminowo odprowadzonych kwot na rachunek gminy.
 • Inkasenci rozliczają się z wpływów z tytułu opłaty miejscowej do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę na rachunek bankowy:
BS Węgorzewo o/Kruklanki nr 68 9348 0000 0399 3871 2000 0030

Opłaty miejscowej nie pobiera się:

 • pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • od osób przebywających w szpitalach,
 • od osób niewidomych i ich przewodników
 • od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę,
 • od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Podstawa prawna:
 • Zasady pobierania opłaty miejscowej reguluje art. 17 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 70).
 • Uchwała Nr XLV/414/2023 Rady Gminy Kruklanki z dnia 10 listopada 2023r. w sprawie opłaty miejscowej.
 • Uchwała Nr XXXI/271/2010 Rady Gminy Kruklanki z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej.

Inne informacje:

 • Jednostka: Referat Finansowy Urzędu Gminy w Kruklankach, pok. 4 (parter), tel. 87 421 70 02

Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 1905370
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij