Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Granty PPGR – WAŻNA INFORMACJA

24 listopad 2021
DLA OSÓB KTÓRE SKŁADAŁY OŚWIADCZENIA - UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW !!!

W związku z wprowadzoną przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa zmianą wytycznych w zakresie kwalifikowalności oświadczeń złożonych w programie wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, informujemy o konieczności uzupełnienia złożonych oświadczeń.
 
Zgodnie z przekazaną nową instrukcją, za prawidłowo złożone uznaje się wyłącznie te wnioski, których zawartość została potwierdzona odpowiednimi dokumentami.
 
Gmina Kruklanki w związku z powyższym zwraca się z prośbą o uzupełnienie dokumentów potwierdzających, że :

  • krewny ucznia w linii prostej wskazany w oświadczeniu pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (PPGR) i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR.
 
Dokumentem może być:
Świadectwo pracy, zaświadczenie ZUS, umowa o pracę, legitymacja ubezpieczeniowa lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych.

  • stopień pokrewieństwa dziecka z osobą wskazaną w oświadczeniu jako krewny pracujący niegdyś w zlikwidowanym PPGR .
Dokumentem może być:
  • odpis aktów stanu cywilnego lub inne dokumenty poświadczające ten fakt.

⃰ W przypadku dostarczenia kopii dokumentów należy potwierdzić ich autentyczność z oryginałem - kopia musi posiadać obowiązkowo klauzulę „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”, klauzula ta powinna być zaopatrzona czytelnie: imieniem i nazwiskiem, datą i podpisem.
 
OŚWIADCZENIA, KTÓRE NIE UDA SIĘ POPRAWNIE ZWERYFIKOWAĆ ZOSTANĄ ODRZUCONE JAKO NIESPEŁNIAJĄCE WYMAGAŃ FORMALNYCH, W ZWIĄZKU Z CZYM UCZEŃ NIE BĘDZIE MIAŁ MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
 
Ważne!
Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 10 GRUDNIA 2021 r. do godz. 15:00
 
UWAGA:
- Niedostarczenie dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcia.
- Złożenie kompletu dokumentów także nie gwarantuje otrzymania wsparcia.
 
⃰ Powyższy wymóg dotyczący złożenia dokumentacji nie jest zależne od Gminy Kruklanki i to nie ona jest odpowiedzialna za wprowadzane zmiany w regulaminie konkursu.

Liczba odwiedzin: 1181049
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij