Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Wójt Gminy Kruklanki zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

15 styczeń 2018
Wójt Gminy Kruklanki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Gminy Kruklanki, przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 
I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych
 
Rodzaj zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Część I zadania:

1. Zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej i siatkowej, w szczególności  dla dzieci i młodzieży.
 
 1. Dodatkowe warunki i informacje dot. zadania I:
 1. organizacja zajęć na terenie Gminy Kruklanki (dopuszcza się organizowanie zajęć w rozgrywkach, turniejach poza Gminą Kruklanki);
 2. liczba adresatów zadania powinna obejmować – minimum 40 osób;
 3. ilość przeprowadzonych zajęć sportowych – minimum 360 godzin;
 4. wykonawca winien ubezpieczyć uczestników od NNW.
 1. Okres realizacji zadania od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 25 grudnia 2018 r. 
 
Część II zadania:

1. Zorganizowanie cyklu imprez i zawodów sportowych o zasięgu gminnym bądź międzygminnym.
 1. Dodatkowe warunki i informacje dot. zadania II:
 1. organizacja zajęć w rozgrywkach, turniejach gminnych bądź międzygminnych;
 2. organizacja rywalizacji sportowej powinna zapewniać udział w zawodach i imprezach sportowych w szerokiej rzeszy mieszkańców;
 3. zadanie należy zrealizować według określonych i ustalonych zasad, które należy szczegółowo opisać w ofercie, a zawody imprezy należy organizować na podstawie opracowanego regulaminu;
 4.  w ofercie należy wykazać i opisać m.in.:
-   planowane w ramach zadania imprezy i zawody sportowe – minimum 2,
-   określenie adresatów imprez oraz planowaną liczbą uczestników przedsięwzięcia.
-   wykonawca winien ubezpieczyć uczestników od NNW. 

 1. Okres realizacji całości zadania od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 25 grudnia 2018 r.
 
Łączna kwota przeznaczona na realizację w/w zadania (I i II części) w 2018 roku wynosi 40.000,00 zł.
 
W roku 2017 na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono łącznie 40.000,00 zł.
 
II.  Warunki składania ofert i dodatkowe informacje dot. wypełniania oferty
 

 1. W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej: „organizacjami pozarządowymi” prowadzące działalność statutową w zakresie zgodnym z zadaniami, o realizację których  składają oferty.  
 2. Konkurs ofert obejmuje POWIERZENIE realizacji zadań publicznych Gminy Kruklanki w przypadku gdy wkład własny organizacji pozarządowej będzie wniesiony jedynie w formie wkładu osobowego.
 3. W ofercie należy obowiązkowo wypełnić w „Opisie zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego” (pole IV.5) część: „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”. W przypadku nie wypełnienia tego pola obniżona zostanie ocena oferty.
 1. Wkład niefinansowy stanowi wniesienie wkładu osobowego - w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji pozarządowej.
 2. Wkład osobowy - podczas realizacji zadania - powinien być udokumentowany przez organizację np. poprzez:
 • zawarcie porozumienia z wolontariuszem zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (pisemne porozumienie jest obowiązkowe w przypadku świadczeń wolontariusza wykonywanych przez okres dłuższy niż 30 dni), kartę pracy wolontariusza, oświadczenie o wniesieniu pracy społecznej przy realizacji zadania (wraz z wymienioną m.in. nazwą organizacji i zadania oraz wykonywanymi czynnościami).
 • Karta pracy wolontariusza powinna zawierać obowiązkowo: imię i nazwisko wolontariusza, nazwę zadania, wymienione czynności wykonywane przez wolontariusza, liczbę przepracowanych godzin wraz z terminem wykonania świadczenia, poświadczenie wykonywanej pracy wolontarystycznej przez osobę uprawnioną do reprezentacji organizacji.
 1. W przypadku wniesienia wkładu rzeczowego w realizację zadania (np. ufundowanych nagród, świadczenia nieodpłatnych usług przez sponsorów m.in. poligraficznych, transportowych i innych) jego kalkulacja nie jest obowiązkowa i nie należy jej wskazywać w kalkulacji przewidywanych kosztów (cz. IV pkt 9 oferty). Wniesiony wkład rzeczowy w realizację zadania - również przez partnerów, organizacja pozarządowa opisuje w cz. IV pkt 13 oferty.
 
 1. Oferty muszą dotyczyć zadań realizowanych na terenie Gminy Kruklanki lub na rzecz mieszkańców Gminy Kruklanki.
 2. Oferty powinny być złożone zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300). Wzory dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bipkruklanki.warmia.mazury.pl w zakładce „Organizacje pozarządowe” – wzory formularzy.
 3. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią organizacji i nazwą zadania, na które składana jest oferta.
 4. Oferty powinny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 lutego 2018 r. do godz. 1330  w sekretariacie urzędu pok. nr 8, lub nadesłane  na adres: Urząd Gminy w Kruklankach, ul. 22 Lipca 10,  11-612 Kruklanki.
 5. Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Kruklankach po terminie określonym w ust.10 nie będą rozpatrywane i otwierane.
 6. Złożenie oferty o finansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 7. Wójt Gminy Kruklanki może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie, przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku gdy:
 1. rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;
 2. zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 1. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 
III. Kryteria i tryb wyboru oferty

 1. Przyjmuje się następujące kryteria przy rozpatrywaniu ofert:
 
KRYTERIA FORMALNE   TAK/NIE
1. Oferent złożył ofertę w terminie i w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym.   
2. Oferta została złożona na zadanie ogłoszone w konkursie, przez podmiot uprawniony, na właściwym formularzu.  
3. Oferta została podpisana przez osoby upoważnione, posiada wszystkie strony i wypełnione wszystkie punkty formularza, zawiera wszystkie informacje wymagane do oceny merytorycznej.  
4. Cele statutowe oferenta są zbieżne z zadaniem określonym w niniejszym ogłoszeniu  
5. Termin realizacji zadania jest zgodny ze wskazanym w ogłoszeniu konkursu i oferta obejmuje dwie części zadania  
 
 

 
KRYTERIA MERYTORYCZNE
Maksymalna
liczba punktów
(100)
 
1. Ocena możliwości realizacji zadania publicznego, a w szczególności:  
1) planowana organizacja zadania (harmonogram), 5  
2) miejsce i termin realizacji zadania, 2  
3) dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju, 8  
4) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia  środków, wiarygodność merytoryczna i finansowa oferenta wykonującego zadanie  zlecone w latach poprzednich. 5  
Ogółem: 20  
2. Ocena celów i rezultatów zadania  
1) opis potrzeb wskazuje na celowość wykonania zadania , podano liczbę oraz opisano odbiorców zadania (m.in. zawarto aktualną diagnozę danego środowiska) 5  
2) cele realizacji zadania publicznego są jasno określone, mierzalne i realne. 5  
3) rezultaty realizacji zadania publicznego wskazują na zasadność realizacji zadania - wymieniono efekty jakościowe i ilościowe spójne z celami; zaplanowano sposób monitorowania rezultatów; w zależności od rodzaju zadania: przewidywany efekt jest trwały, zakładana jest kontynuacja, wykonanie zadania będzie miało wpływ na poprawę/zmianę sytuacji odbiorców. 10  
4)opis poszczególnych działań (działania są dobrane zgodnie z celem, wykonalne, odpowiednio zaplanowane, szczegółowo opisane i ekonomicznie zasadne) harmonogram jest czytelny, jasny, terminy są realnie zaplanowane. 10  
Ogółem 30  
3. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, a w szczególności:  
1) analiza planowanych kosztów zadania, 10
2) ocena spójności kalkulacji kosztów realizacji zadania względem opisu rzeczowego; 10  
3) planowany przez oferenta wkład osobowy, w tym: świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków. 5  
4) planowany przez oferenta wkład rzeczowy  5  
Ogółem: 30  
4. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania:  
1) kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie, 10  
2) przydatność i dostępność dla beneficjentów, wskazująca na celowość zadania 8  
3) zadanie jest realizowane w partnerstwie (formalnym/nieformalnym, wskazano zaangażowanie partnerów oraz zakres ich współpracy,  partycypacja w kosztach lub innych zasobach). 2  
Ogółem: 20  
RAZEM 100  
 
 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 lutego 2018 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej (pok. nr 13) Urzędu Gminy w Kruklankach.
 2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja, powołana przez Wójta Gminy Kruklanki, protokolarnie kwalifikując oferty do otrzymania dotacji.
 3. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do 14 dni od dnia otwarcia ofert.
 4. Decyzję o wyborze oferty i udzielenie dotacji podejmuje Wójt Gminy Kruklanki.
 5. Decyzja o odrzuceniu oferty lub odmowy udzielenia dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 6. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kruklankach i na stronie internetowej BIP.
 
 
IV. Warunki realizacji zadania publicznego
 

 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania, finansowania i rozliczania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Kruklanki, a oferentem którego oferta została wybrana.
 2. Oferent zobowiązany jest do:
 1. zaktualizowania opisu działań, harmonogramu i kosztorysu – w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
 2. sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową.
 1. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.  
 
V. Postanowienia końcowe
 
Dotowany podmiot, zobowiązany będzie do:

 1. wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy;
 2. dostarczenia na wezwanie Wójta Gminy Kruklanki oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
 
 
                                                                                                                           Wójt Gminy
                                                                                                                  /-/  Bartłomiej Kłoczko
Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 527307
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij