Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

WÓJT GMINY KRUKLANKI OGŁASZA I PUBLICZNY OFERTOWY NIEOGRANICZONY PRZETARG na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Gminy Kruklanki

2 kwiecień 2019
Przedmiotem sprzedaży jest drewno opałowe gatunku sosna

Szczegółowe dane przedmiotu sprzedaży:

 

 1. Rodzaj drewna: sosna.
 2. Przeznaczenie: opał.
 3. Ilość: 28,5 m3 (drewno wymaga pocięcia w wałki).
 4. Cena wywoławcza netto wynosi 60zł/m3 (słownie: sześćdziesiąt zł) + vat w obowiązujących stawkach.

Wadium: 200,00 zł

Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej i zawierać:

 1. Imię i nazwisko i adres lub nazwę  (firmy) i siedzibę oferenta.
 2. Numer telefonu.
 3. Numer PESEL i NIP oraz w przypadku firmy numer REGON
 4. Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty.
 5. Wadium w wysokości 200,00 zł – wpłacone na rachunek Urzędu Gminy w Kruklankach BS Węgorzewo o /Kruklanki nr 35 9348 0000 0397 0931 2000 0050  najpóźniej do  15.04.2019 r. 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Umowa kupna – sprzedaży drewna zostanie sporządzona w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po wpłaceniu pozostałej do zapłacenia kwoty za zakupione drewno. Nabywca w umowie kupna – sprzedaży drewna przed jego wywozem zobowiąże się do jego pocięcia w wałki o długości 1,2m.

Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłacanego wadium.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 1. Oświadczenie oferenta, że przystępując do przetargu zapoznał się ze ofertą sprzedaży lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

 

Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 16.04.2019 r. do godz. 15.00 Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Gmina Kruklanki 11-612 Kruklanki, ul. 22 Lipca 10 z dopiskiem: „Oferta przetargowa na zakup drewna opałowego”

 1. Oferty należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00
 2. Okres związania ofertą – 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 3. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Informacje dodatkowe:

 1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.
 2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty przetargu na konto bankowe Gminy Kruklanki.
 3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wpłaty i podpisania umowy sprzedaży.
 


 

Liczba odwiedzin: 564741
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij