Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Przetarg Ograniczony

11 czerwiec 2018
Przedmiotem sprzedaży jest pojazd specjalny – ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy, Jelcz – typ 325 GCBA-5/32
 

PBO.271.16.2018
 
WÓJT GMINY KRUKLANKI
OGŁASZA
 
I PUBLICZNY PRZETARG OGRANICZONY
 
na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Gminy Kruklanki
 
Przedmiotem sprzedaży jest pojazd specjalny – ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy,
Jelcz – typ 325 GCBA-5/32
 
Szczegółowe dane identyfikacyjne pojazdu:
 
 1. rodzaj pojazdu: samochód specjalny – ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy
 2. marka: Jelcz 325
 3. model pojazdu:GCBA-5/32
 4. nr rej.  pojazdu: NGI R570
 5. nr nadwozia: SUJSP325DSF009813
 6. rok produkcji: 1985
 7. stan licznika: km
 8. kolor powłoki lakieru kabiny: czerwony
 9. masa własna: 8400 kg
 10. liczba osi - 2/rodzaj napędu 4x2/skrzynia biegów- manualna
 11. rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym
 12. pojemność 11100 cm3
 13.  moc 200 KM
Cena wywoławcza wynosi 43.050 zł brutto
(słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćdziesiąt złotych)
Wadium: brak
 
Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie pisemnej i zawierać:
 
 1. Imię i nazwisko i adres lub nazwę  (firmy) i siedzibę oferenta.
 2. Numer telefonu.
 3. Numer PESEL i NIP oraz w przypadku firmy numer REGON
 4. Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty.
 5. Oświadczenie oferenta, że przystępując do przetargu zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
 
Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
 
 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 26.06.2018 r. do godz. 12.00 Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:
 
Gmina Kruklanki
11-612 Kruklanki, ul. 22 Lipca 10
z dopiskiem:
 
„Oferta przetargowa na zakup samochodu strażackiego
marki Jelcz 325 GCBA- 5/32
 nr rej. NGI R570”

 
 1. Okres związania ofertą – 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
            Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 
Informacje dodatkowe:
 1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.
 2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty przetargu na konto bankowe Gminy Kruklanki.
 3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wpłaty i podpisania umowy sprzedaży.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Liczba odwiedzin: 536378
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij