Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego-rozbudowa cmentarza komunalnego w Kruklankach

30 marzec 2017
Plan zagospodarowania przestrzennego-rozbudowa cmentarza komunalnego w Kruklankach
O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rozbudowa cmentarza komunalnego w Kruklankach.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), oraz Uchwały Nr XII/95/2016 Rady Gminy Kruklanki z dnia 9 lutego 2016r., w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rozbudowa cmentarza komunalnego w Kruklankach,

z a w i a d a m i a m


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – rozbudowa cmentarza komunalnego w Kruklankach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07 kwietnia 2017r. do 28 kwietnia 2017r., w siedzibie Urzędu Gminy w Kruklankach, 11-612 Kruklanki, ul. 22 Lipca 10 w pok. nr 10 od poniedziałku do piątku w godz. od 7ºº do 15ºº oraz na stronie internetowej pod adresem: www.bipkruklanki.warmia.mazury.pl, www.kruklanki.pl
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.04.2017r. o godz. 10–tej w siedzibie Urzędu Gminy w Kruklankach.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2017r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej 1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r. poz.262 oraz 2014 poz. 1662 lub: 2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2015r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114) lub 3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wójt Gminy Kruklanki

BIP KRUKLANKI
Liczba odwiedzin: 508695
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij