Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

18 październik 2016
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA nr 1/2016
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” informuje o możliwości składania wniosków na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 

 1. Pomoc będzie przyznawana na operacje w zakresie:
 1. Wzmocnienia kapitału społecznego;
 2. Zachowania dziedzictwa lokalnego;
 3. Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
 4. Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych;
 1. Formy wsparcia:
 
Refundacja kosztów.
 

 1. Wysokość limitu środków:
 
Infrastruktura publiczna, turystyczna i społeczna – 1 690 000,00 zł, w tym:

 1. Rozbudowa infrastruktury liniowej związanej ze wzrostem atrakcyjności turystycznej  – 400 000,00 zł
 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku podmiotu będącego jednostką  sektora finansów publicznych wynosi 84 839,00 zł. (i stanowi 63,63%  kosztów kwalifikowalnych). Kwota wsparcia w ramach LSR wynosi do 133 333,00 zł.
  ( w tym wkład EFFROW 84 839,00 zł oraz 48 494,00 zł. stanowiący wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych).
 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku Wnioskodawcy nie będącego jednostką sektora finansów publicznych wynosi do 133 333,00 zł.
 1. Rozbudowa infrastruktury liniowej związanej z włączeniem społecznym400 000,00 zł.
 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku podmiotu będącego jednostką  sektora finansów publicznych wynosi 127 260,00 zł. (i stanowi 63,63%  kosztów kwalifikowalnych). Kwota wsparcia w ramach LSR wynosi do 200 000,00 zł.
  ( w tym wkład EFFROW 127 260,00 zł oraz 72 740,00 zł. stanowiący wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych).
 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku Wnioskodawcy nie będącego jednostką sektora finansów publicznych wynosi do 200 000,00 zł.
 1. Rozbudowa, modernizacja lub budowa obiektów w centrach miejscowości – 890 000,00 zł.
 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku podmiotu będącego jednostką  sektora finansów publicznych wynosi 70 788,00 zł. (i stanowi 63,63%  kosztów kwalifikowalnych). Kwota wsparcia w ramach LSR wynosi do 111 250,00 zł.
  ( w tym wkład EFFROW 70 788,00 zł oraz 40 462,00 zł. stanowiący wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych).
 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku Wnioskodawcy nie będącego jednostką sektora finansów publicznych wynosi do 111 250,00 zł.
 
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości –  500 000,00 zł. w tym:

 1. Modernizowanie obiektów i miejsc posiadających wartość użytkową500 000,00 zł.
 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku podmiotu będącego jednostką  sektora finansów publicznych wynosi 63 630,00 zł. (i stanowi 63,63%  kosztów kwalifikowalnych). Kwota wsparcia w ramach LSR wynosi do 100 000,00 zł.
  ( w tym wkład EFFROW 63 630,00 zł oraz 36 370,00 zł. stanowiący wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych).
 • Maksymalna kwota pomocy w przypadku Wnioskodawcy nie będącego jednostką sektora finansów publicznych wynosi do 100 000,00 zł.
 1. Termin i miejsce składania wniosków:
 
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami składać należy bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną) w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, 11- 600 Węgorzewo, Pl. Wolności 1b, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:00 w terminie od 31 października 2016 r. do 28 listopada 2016 r., przy czym ostateczny termin składania wniosków w ramach konkursu upływa 28 listopada 2016r. o godz. 12.00.  Decyduje data wpływu wniosku do Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.
 

 1. Warunki udzielenia wsparcia:
 1. Złożenie wniosku wraz innymi dokumentami w miejscu i terminie wskazanym
  w ogłoszeniu.
 2. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020.
 3. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka ,,Wielkie Jeziora Mazurskie” na lata 2016 -2023
 4. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.
 5. Utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy  w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, na podstawie umowy o pracę i utrzymanie tego miejsca do dnia w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej – dotyczy przedsięwzięcia nr 1.1.3 ,,Liczba rozbudowanych, zmodernizowanych lub wybudowanych obiektów w centrach miejscowości” oraz przedsięwzięcia nr 2.3.3 ,,Modernizowanie obiektów i miejsc posiadających wartość użytkową”.
 6. Przyznana wysokość środków dla sektora publicznego nie może być wyższa niż 2 128 000,00 zł. (wkład z EFRROW 1 354 046,40 zł. oraz 773 953,60 zł stanowiący wkład własny będący wkładem krajowych środków publicznych).
 7. Wysokość wsparcia:
 1. 63,63% kosztów kwalifikowanych w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
 2. do 100% dla pozostałych podmiotów (dot. sektora społecznego)
 1. Kryteria wyboru operacji:
 
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się do pobrania na stronie internetowej  
www.mazurylgr.pl w zakładce LSR 2016 -2023/ LSR 2016 – 2023 oraz w wersji papierowej w Biurze LGD. Minimalna liczba punktów konieczna do uzyskania pozytywnej oceny operacji i umieszczenia na liście rankingowej operacji rekomendowanych do dofinansowania  wynosi 50 % punktów ogólnej ich sumy (tj. 91 punktów)
 

 1. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.
 
Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników w dwóch egzemplarzach (oryginał i kopia).
Oświadczenie o zatrudnieniu osoby z grupy defaworyzowanej.
Oświadczenie dot. lokalnych kryteriów wyboru.
 

 1. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:
 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2023 oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” www.mazurylgr.pl (zakładka LSR 2016 – 2023),
 • Formularze: wniosków o udzielenie wsparcia, wniosków o płatność
  i formularze umowy o udzieleniu wsparcia  znajdują się  na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie http://bip.warmia.mazury.pl, zakładka Informacje, konkursy, ogłoszenia, oraz w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Pl. Wolności 1b, 11- 600 Węgorzewo i w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, przy ul. Emilii Plater 1, 10- 562 Olsztyn.
 1. Informacje dodatkowe
 
Beneficjenci mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy pracowników Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” przy przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz uzyskać dodatkowe informacje w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Pl. Wolności 1b, 11- 600 Węgorzewo, tel. 87 428 47 41 e-mail:
biuro@mazurylgr.pl.
 
Pliki do pobrania:
Liczba odwiedzin: 527333
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij