Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Gminny Mistrz Ortografii 2017

6 październik 2017
II edycja konkursu 27.10.2017 r.
 


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie "Gminny Mistrz Ortografii 2017". Dyktando odbędzie się 27.10.2017:

godz.10.30 - Szkoła Podstawowa

godz.11.15 - Gimnazjum

godz.12.00 - Dorośli

Regulamin

I.Organizatorzy

 1. Organizatorem Konkursu Gminny Mistrz Ortografii jest Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki.
 2. Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Kruklanki

II. Zasady uczestnictwa

 1. W Gminny Mistrz Ortografii mogą uczestniczyć wszystkie osoby będące mieszkańcami oraz pracownikami naszej gminy  z wyłączeniem osób będących organizatorami Konkurs przeprowadzony  będzie  w 3 kategoriach

- Szkoła Podstawowa

- Gimnazjum

- dorośli
 2. Zgłoszenia udziału w konkursie można dokonać, poprzez kontakt telefoniczny ( 87 427 72  30) lub osobisty w bibliotece.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Termin  zgłoszeń upływa 20 października 2017roku (piątek).
 5. W konkursie nie mogą uczestniczyć absolwenci filologii polskiej z tytułem magistra bądź licencjata, a także pracownicy naukowi z tego zakresu.
 6. Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki w celu dokumentacji i rozliczenia konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97).
 7. Każdy z uczestników konkursu wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice, w nieograniczonym czasem i przestrzenią polu eksploatacji. Materiały te będą służyć pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu.

III. Jury

 1. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie, specjalnie do tego celu powołana, komisja składająca się z polonistów i pedagogów
 2. Członkowie Jury zajmują się w szczególności przygotowaniem tekstu dyktanda, prawidłowym przebiegiem Gminnego Mistrza Ortografii, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z przebiegiem Gminnego Mistrza Ortografii sporów. 
 3.  Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z Gminnego Mistrza Ortografii uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu. 
 4. Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny               poszczególnych prac.

IV. Przebieg konkursu
 1. Konkurs odbędzie się w 27 października 2017 roku (piątek) w Bibliotece i   Ośrodku Kultury Gminy Kruklanki.  o godz.:

       -  10.30   - Szkoła Podstawowa

       -  11.15 – Gimnazjum

        - 12.00 - Dorośli

 1. Zadaniem uczestnika jest poprawne napisanie ze słuchu treści dyktanda.
 2.  Tekst dyktanda zostanie przeczytany przez lektora.                                                                                                           
 3. W trakcie pisanie tekstu dyktanda zabrania się korzystania z jakichkolwiek pomocy naukowych i urządzeń elektronicznych, porozumiewania się między sobą, opuszczania sali przed zebraniem prac. Złamanie tego zapisu automatycznie dyskwalifikuje uczestnika z konkursu.
 4. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.
 5. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.
 6. Organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały do pisania (długopisy, kartki).
 7. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.
 8. Jeśli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand nie będzie można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki. Wyłonieni zostaną finaliści, którzy popełnili najmniejszą liczbę błędów.
 9.  Finaliści wezmą udział w ostatecznej rozgrywce, która wyłoni zwycięzcę konkursu. 
 10. Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia.
 11.  Ogłoszenie wyników odbędzie się 03 listopada 2017 roku  na naszej stronie https://www.facebook.com/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Kruklankach-96512511689949013
 12. Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez     organizatorów.
   
  V. Nagrody
 13. Dla laureatów Gminnego Mistrza Ortografii przewidziane są nagrody rzeczowe.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród

 Postanowienia końcowe

1.Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu lub pewnych jego etapów.
 3. Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby pilnujące przestrzegania przez piszących dyktando postanowień Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Bibliotece i Ośrodku kultury Gminy Kruklanki  oraz na stronie internetowej, Facebook.
6. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Realizatora.
7. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Realizator lub Jury Gminnego Mistrza Ortografii.Pliki do pobrania:

Liczba odwiedzin: 536282
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij