Oficjalny portal Urzędu Gminy Kruklanki

Aktualności

Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj

Gminny Mistrz Ortografii

7 październik 2016
Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki ogłasza otwarty konkurs "GMINNY MISTRZ ORTOGRAFII 2016" 21 października 2016 r
Regulamin Konkursu „Gminny Mistrz Ortografii”

I. Organizatorzy
1. Organizatorem Konkursu Gminny Mistrz Ortografii jest Biblioteka i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki.
2. Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Kruklanki

II. Zasady uczestnictwa
 1. W Gminny Mistrz Ortografii mogą uczestniczyć wszystkie osoby będące mieszkańcami oraz pracownikami naszej gminy  z wyłączeniem osób będących organizatorami. Konkurs przeprowadzony  będzie  w 3 kategoriach:
- Szkoła Podstawowa
- Gimnazjum
- osoby dorosłe
2. Zgłoszenia udziału w konkursie można dokonać, poprzez kontakt telefoniczny ( 87 427 72  30) lub osobisty w bibliotece.
3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
4. Termin  zgłoszeń upływa 17 października 2016 roku (poniedziałek).
5. W konkursie nie mogą uczestniczyć absolwenci filologii polskiej z tytułem magistra bądź licencjata, a także pracownicy naukowi z tego zakresu.
6. Uczestnik, przystępując do konkursu i podając swoje dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Bibliotekę i Ośrodek Kultury Gminy Kruklanki w celu dokumentacji i rozliczenia konkursu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 z  późniejszymi zmianami Dz. U. 133/97).
7. Każdy z uczestników konkursu wyraża nieodwołalną zgodę na bezpłatne zarejestrowanie w czasie konkursu, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego wizerunku i danych w materiałach wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie i technice, w nieograniczonym czasem i przestrzenią polu eksploatacji. Materiały te będą służyć pośrednio lub bezpośrednio promocji konkursu.

III. Jury
1. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie, specjalnie do tego celu powołana, komisja składająca się z polonistów i pedagogów
2. Członkowie Jury zajmują się w szczególności przygotowaniem tekstu dyktanda, prawidłowym przebiegiem Gminnego Mistrza Ortografii, ogłaszaniem listy nagrodzonych, interpretacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzyganiem związanych z przebiegiem Gminnego Mistrza Ortografii sporów.
3. Jury może podjąć decyzję o wykluczeniu z Gminnego Mistrza Ortografii uczestnika, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Jury zobowiązane jest do zachowania bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.

IV. Przebieg konkursu
1. Konkurs odbędzie się w 21 października 2016 roku (piątek) w Bibliotece i Ośrodku Kultury Gminy Kruklanki o godz.:
-  10.30 - Szkoła Podstawowa
-  11.00 - Gimnazjum
- 11.30 - Dorośli
2. Zadaniem uczestnika jest poprawne napisanie ze słuchu treści dyktanda.                                                   
3. Tekst dyktanda zostanie przeczytany przez lektora.                                                                              
4. W trakcie pisanie tekstu dyktanda zabrania się korzystania z jakichkolwiek pomocy naukowych i urządzeń elektronicznych, porozumiewania się między sobą, opuszczania sali przed zebraniem prac. Złamanie tego zapisu automatycznie dyskwalifikuje uczestnika z konkursu.
5. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać wersalikami, czyli wielkimi literami drukowanymi.
6. Nie wolno dyktowanego tekstu pisać przez kalkę lub kopiować w inny sposób.
7. Organizatorzy zapewniają uczestnikom materiały do pisania (długopisy, kartki).
8. Ocenie podlegać będzie zarówno poprawność ortograficzna, jak i interpunkcyjna. Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy wyrazów, grup wyrazowych i znaków interpunkcyjnych będą interpretowane na niekorzyść piszącego. Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wyrazu błędnego i napisanie powyżej wersji poprawnej. Skreślenia muszą być wyraźnie zaznaczone. Również w poprawkach nie wolno używać wersalików, czyli wielkich liter drukowanych.
10. Jeśli na podstawie napisanych przez uczestników konkursu dyktand nie będzie można wyłonić zwycięzcy (będzie kilka prac bezbłędnych lub prac z tą samą liczbą błędów), organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki. Wyłonieni zostaną finaliści, którzy popełnili najmniejszą liczbę błędów.
11. Finaliści wezmą udział w ostatecznej rozgrywce, która wyłoni zwycięzcę konkursu.
12. Dyktanda zostaną sprawdzone tego samego dnia.
13. Ogłoszenie wyników odbędzie się 21 października 2016 roku około godziny 15.00 w Bibliotece i Ośrodku Kultury Gminy Kruklanki
14. Wgląd do własnej pracy konkursowej będzie możliwy w terminie późniejszym, podanym przez organizatorów.
 
V. Nagrody
1. Dla laureatów Gminnego Mistrza Ortografii przewidziane są nagrody rzeczowe.  
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród.

VI. Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności będą tego wymagać) do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia konkursu lub pewnych jego etapów.
3. Uczestnicy nierespektujący zasad określonych w niniejszym Regulaminie zostaną wykluczeni z udziału w konkursie. W trakcie konkursu decyzję o wykluczeniu podejmować będą osoby  pilnujące przestrzegania przez piszących dyktando postanowień Regulaminu.
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Bibliotece i Ośrodku kultury Gminy Kruklanki  oraz na  stronie internetowej www.gokkruklanki.pl oraz na Facebook’u.
5. Realizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ewentualne zmiany Regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Realizatora.
6. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Realizator lub Jury Gminnego Mistrza Ortografii.

Liczba odwiedzin: 527381
Do góryStopka

Przejdź do: Facebook
Zamknij